Statutul Partidului

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei aplicabile partidelor politice şi ale prevederilor prezentului Statut şi ale Regulamentelor adoptate pentru aplicarea acestuia.

Art. 2

 1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, iar denumirea prescurtată este ALDE.
 2. Semnul permanent al ALDE este descris în Anexa nr. 1
 3. Semnul electoral al ALDE este descris în Anexa nr. 1
 4. Culorile partidului sunt albastru şi galben.
 5. Reprezentarea grafică color şi alb-negru a semnului permanent şi a semnului electoral este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa nr. 1)
 6. Delegaţia Permanentă poate modifica sau stabili, după caz, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.
 7. Delegaţia Permanentă poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul partidului.
 8. Celelalte specificaţii tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de Delegaţia Permanentă.
 9. Modificările aduse semnului permanent vor intra în vigoare conform prevederilor Legii partidelor politice, nr. 14/2003 republicată.

Art. 3

 1. Sediul Central al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este în Bucureşti, Strada Pavel D. Kiseleff, nr. 57, Sector 1, București.
 2. Adresa Sediului Central poate fi schimbată numai prin hotărârea Biroului Politic Central.

Art. 4

 1. Prezentul Statut al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor conţine principii şi norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului. Statutul este adoptat şi poate fi modificat, cu excepţiile menţionate în prezentul Statut, doar de către Congresul Ordinar sau Extraordinar al partidului.
 2. Regulamentul de aplicare al Statutului conţine proceduri care se adoptă şi se modifică numai de către Biroul Politic Central.

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE PARTIDULUI ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

Art. 5

 1. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor este continuatorul legitim al liberalismului modernizator şi reformator, care a construit România modernă şi singura forţă politică românească ce îşi asumă necondiţionat universalitatea, durabilitatea şi actualitatea valorilor liberale. ALDE afirmă libertatea individuală ca temei al oricărei organizări politice, sociale, economice şi culturale rezonabile şi propune un proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie şi prosperitate.
 2. ALDE urmăreşte punerea în operă a unui sistem instituţional organizat în jurul drepturilor individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale întemeiată pe principiile libertăţilor civile, politice şi economice, precum şi ale justiţiei şi solidarităţii sociale.
 3. Valorile inalienabile ale ALDE sunt: libertatea de gândire şi de exprimare, libertatea presei, a cercetării ştiinţifice şi a educaţiei, libertatea de asociere, dreptul de proprietate, dreptul oricui de a alege o ocupaţie şi de a folosi liber venitul rezultat, dreptul la un tratament echitabil care să asigure condiţiile unei vieţi decente, dreptul la securitate socială, securitate ecologică și alimentară, dreptul de a trăi liber într-un sistem de liberă întreprindere, domnia legii.
 4. ALDE contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, prin promovarea pluralismului politic. ALDE contribuie la consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale, la apărarea drepturilor omului şi ale familiei, la garantarea independenţei justiţiei, la protecţia, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, la realizarea schimbului de valori economice şi culturale, cât şi la asigurarea accesului liber şi egal la educaţie, promovând valorile şi interesele naţionale.
 5. Obiectivele politice prioritare stabilite în prezentul Statut reprezintă scopul bine determinat al activităţii Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

Art. 6

 1. ALDE este un partid liberal, afiliat la Partidul Alianța Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE Party). ALDE îşi asumă istoria şi tradiţia liberalismului în România, reprezentarea ideilor şi valorilor liberale, civice şi ale dreptei democratice româneşti.
 2. În conformitate cu Programul său politic, ALDE îşi propune construirea unui cadru instituţional care să permităfiecărui cetățean să se bucure decea mai marelibertateposibilăîncontext democratic şi sub domnia necondiţionată a legii, conform principiilor liberale, precum şi conform valorilor democraţiei şi ale capitalismului, cu următoarele obiective politice prioritare:
  1. garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
  2. aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;
  3. promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat;
  4. respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii României;
  5. garantarea proprietăţii private;
  6. restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;
  7. stimularea liberei iniţiative şi promovarea unui mediu de afaceri concurenţial şi competitiv;
  8. eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a persoanelor;
  9. reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiului subsidiarităţii;
  10. apărarea şi întărirea administrației locale prin promovarea şi asigurarea principiilor democraţiei şi ale descentralizării puterii;
  11. asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;
  12. refacerea şi conservarea mediului înconjurător şi combaterea poluării, scopul său principal fiind creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea societăţii româneşti, pe principiul dezvoltării durabile;
  13. combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex, gen, convingeri sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
  14. combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului;
  15. asigurarea libertăţii depline a presei, prin eliminarea oricărui control din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora;
  16. susţinerea tinerei generaţii prin programe de educație, sociale și politice, care să asigure o formare cuprinzătoare, pentru a face față provocărilor actuale și viitoare.
  17. consolidarea poziției României în cadrul Uniunii Europene, prin promovarea intereselor ţării şi păstrarea identităţii naţionale;
  18. respectarea angajamentelor asumate ca ţară membră UE şi NATO;
  19. educarea membrilor societăţii în spiritul respectului pentru om şi natură, al demnităţii şi libertăţii spirituale;
  20. susţinerea unor reforme politico-legislative care să încurajeze creşterea demografică.

Art. 7

În realizarea obiectivelor sale, ALDE desfăşoară următoarele activităţi:

 1. consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major;
 2. permanenta comunicare cu societatea civilă, prin încurajarea dezbaterilor şi a schimbului de idei;
 3. elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
 4. participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi europene;
 5. reprezentarea în Parlamentul României şi în Parlamentul European;
 6. formarea Guvernului sau participarea la coaliţii guvernamentale;
 7. reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelele;
 8. editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale proprii;
 9. încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberale;
 10. acţiuni de formare în politică şi administraţie;
 11. acţiuni culturale, sportive şi de recreere;
 12. ALDE colaborează în implementarea valorilor, obiectivelor şi proiectelor sale, atât la nivel naţional, cât şi judeţean şi local, cu Asociaţia Institutul de Studii Liberale, partenerul principal în societatea civilă românească. Sprijinul reciproc al celor două entităţi juridice este bazat pe valori şi idealuri comune.
 13. ALDE va fi sprijinit de Asociația Institutul de Studii Liberale, prin asistenţă în fundamentarea politicilor publice, pentru a defini soluţii la probleme locale, naţionale sau europene.